Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług medycznych jest Centrum Medyczne eMKa z siedzibą w Warszawie, ul. Rostworowskiego 16A, 01-496 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 823-150-84-12 oraz numer REGON 712556692

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektorem ochrony danych osobowych, można się skontaktować :

 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • listownie, na adres Administratora danych, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych

 

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione działania Centrum Medycznego eMKa

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • spełnienia obowiązków prawnych umożliwiających realizację usług wynikających z prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • świadczenia usług medycznych, ponieważ przetwarzanie w tym celu danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usługi medycznej (roz. 7 art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • kontaktu telekomunikacyjnego, umożliwiającego potwierdzenie, anulowanie lub przesunięcie wcześniej ustalonego terminu wizyty

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług medycznych lub przetwarzaniem danych osobowych, które jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Kategoria odbiorców danych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

 • pracownicy Centrum Medycznego eMKa

 • diagnostyczne (laboratoria medyczne DIAGNOSTYKA);

 • świadczące usługi:

   • administracyjne

   • księgowo – finansowe

   • informatyczne

   • prawne

   • z zakresu obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej;

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy) w tym na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe (w tym dokumentacja medyczna) przechowywane będą przez konieczny do tego okres uzależniony od:

 • przepisów prawnych obligujących do archiwizowania danych przez określony czas (roz. 7 art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • okresu świadczenia usług

 • okresu niezbędnego do ochrony interesów stron

 

 

Przysługujące Państwu prawa

 

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych , ich sprostowania (prostowania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

 • do przenoszenia danych osobowych, których nam Państwo dostarczyli; w tym do otrzymania tych danych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu, oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi;

w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Centrum Medycznym eMKa lub z inspektorem ochrony danych osobowych;

 • do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO

 • do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencji ich nie podania

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania i świadczenia usługi medycznej. Konsekwencją odmówienia podania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usługi.

 

 

 

 

 

 
 
© Diagnostyka USG Warszawa Bielany Żoliborz Bemowo Białołęka